Wednesday, 4 July 2007

Prof Ahmad Shaiq Qaseam


Panjshir in the Mirror of Civilization


(Part 27)آقای احمدشایق قاسم از دانش آموختگان جوان افغانستان درکشور آسترلیاست، ایشان که در سالهای بحران امنیت درکشور سرگرم آموزش دوره فوق السانس درزمینه ی علوم سیاسی در دانشگاه پونته هندوستان بودند، پس از به پایان رساندن موفقانه ی این درجه دانش؛ در سالهای 2000 تا 2005 م درنمایندگیهای سیاسی افغانستان درخارج کشور به کارسیاسی آغازنمودند.

بعداًمأمور وزارت خارجه افغانستان بوده و درسفارتهای افغانستان درلندن وکنبرا درجایگاه سکرتراول در امور سیاسی کارکرد. ازسال 2004 تا بحال مصروف تحقیق برای تکمیل دوره دکترای خود دررشته روابط بین المللی دردانشگاه ملی آسترالیا است.

دانشگاه ملی آسترالیا عالیترین دانشگاه در آن کشوربوده و در سطح جهان شانزدهمین دانشگاه محسوب میشود. ایشان مطالب و مضامین متعددی درنشریات معتبر بین المللی و آسترالیایی به زبان انگلیسی نوشته اند. آخرین مطلب دکتر قاسم به زبانانگلیسی باتتر" خط دیورند مشکل روابط افغانستان – پاکستان " در (ژورنال آستر لیایی امور بین المللی) بگونه سریال چاپ شده بود.

چاپ وانتشار بخشی از آن نامه بزبان فارسی در روزنامۀ انیس و هفته نامۀ پیام مجاهد و تعداد زیادی ازویب سایت های روشنفکران افغانستان، اخیراً به نشررسیده است. دوستداران مسایل سیاسی و محققان خط دیورند، میتوانند این نامه را درویب سایت آریانانت بخوانند.

آقای دکترقاسم همین اکنون درکسوت پژوهشگر علوم سیاسی در همان دانشگاه ملی آستر لیا سرگرم تکاپوهای علمی و کنکاشهای مسایل سیاسی است.

دکتر احمد شایق قاسم ار نظر شخصیتی، جوان آگاه و وسرشار از ادب واحترام نسبت به مرد وزن سرزمین نیاکانش است. اورا میتوان نمونه یک دانش آموخته ی پر گهر وپر هنر امروز دانست. ایشان حضوراً و اصولاً در تحت تربیت پیشوای آزادی؛ زنده نام احمد شاه مسعود به گرم وسرد روزگار آشنایی دارند و با وجود جوانی در آموختن نیز از بسیاریها پیشی گرفته اند.


No comments: